topmenu

 

ბოლნისის სიონი - მის შესახებ სტატიები, ბიბლიოგრაფია
There are no translations available.

< უკან დაბრუნება

ბოლნისის სიონი, ბიბლიოგრაფია:

1. აბრამიშვილი გ. ადრექრისტიანული ქართლის (იბერიის) ეროვნული იკონოგრაფიის სათავეებთან //ქრისტიანობა, წარსული, აწმყო, მომავალი.საერთაშორისო სიმპოზიუმი.-თბ.,2000.-გვ.7-8; //საქართველოს სახელმწოფო მუზეუმი. ნარკვევები.-თბ., 2001. VII.- გვ.62-69. რეზ. ინგლისურ ენაზე. -  ძეგლის ქანდაკებებისა და აღმშენებელთა შესახებ.

2. ალავიძე ო. ბაზილიკური ტიპის ეკლესიები //ისტორია, საზოგათმცოდნეობა და გეოგრაფია სკოლაში.-1983.-N4.-გვ.56-68. - ტაძრის მხატვრული სახისა და გენეზისის ძირითადი საკითხები.

3. ამირანაშვილი შ. ქართული ხელოვნების ისტორია.-თბ.,1971.-გვ.113-118; - ტაძრის აღწერილობა და მისი ხუროთმოძღვრული დახასიათება.

4. ამირანაშვილი შ. ქართული ხელოვნების ისტორია.წ.1.-თბ.,1944.-გვ.138-148. - ვრცელი ხუროთმოძღვრულ-მხატვრული ანალიზი.

5. ამირანაშვილი შ. ბოლნისის ტაძრის აგების თარიღის დაზუსტებისათვის //საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის შრომები.ტ.4.-თბ.,1958.-გვ.3-5. -  ძეგლის აგების თარიღისათვის.

6. ანდღულაძე ნ. თუმანიშვილი დ. საყვარელძე თ. ბოლნისის სიონის საკითხისათვის //საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე ისტორიის...სერია.-1984.-გვ.129-141. -  ბოლნისის სიონის დათარიღების შესახებ ბ. მჭედლიშვილისა და ს. კაკაბაძის წერილების განხილვა.

7. ბერიძე ვ. ბოლნისის სიონი //ფრესკა.-1968.-N2.-გვ.23-25. -  ბაზილიკური ტაძრის ხუროთმოძღვრებისა და წარწერების დახასიათება.

8. ბერიძე ვ. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება.- თბ., 1974.- გვ.23-25; გვ.88-89. -  V საუკუნის ბოლნისის სიონის ისტორიული მნიშვნელობა და მხატვრული ღირებულება; 1936-1937 წლებში ჩატარებული ექსპედიციების შედეგები, ტაძრის სამშენებლო წარწერის ანალიზი. მოხსენიებულნი არიან: გ.ჩუბინაშვილი, ივ.ჯავახიშვილი, ლ.მუსხელიშვილი, აკ.შანიძე, ბოლნელი ეპისკოპოსი ნიკოლოზი (XVII ს.), არქიტექტორი რ.გვერდწითელი. ტექსტს დართული აქვს საილუსტრაციო მასალა (ტაბ.11-13).

9. ბერიძე ვ. ადრეფეოდალური ხანის ქართული ხელოვნება //საქართველოს ისტორიის საკითხები.ტ.II.-თბ.,1973.-გვ.620-623. -  ძეგლის ქანდაკებების დახასიათება.

10. ბოგვერაძე ა. ძიებანის საუკუნის საქართველოს ისტორიიდან //საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე: ისტორიის...სერია.-N4.-გვ.159-177. --  ტაძართან დაკავშირებული სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა, ძეგლის დათარიღება.

11. ბოლნისის სიონი //ნაკაშიძე ლ. საქართველოს საქმიანი და გამოჩენილი ადამიანები.-თბ.,2003.-გვ.129. -  მოკლე ცნობები ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

12. ბოლნისის სიონი //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია.ტ.II.-თბ.,1977.-გვ.454. -  ბოლნისის სიონის ხუროთმოძღვრება, მხატვრული გაფორმების დეტალები და წარწერები.

13. გვერდწითელი რ. ბოლნისის სიონი //ძეგლის მეგობარი.-1968.-N15.-გვ.59-62. -  ბოლნისის სიონში ჩატარებული სარემონტო-სარესტავრაციო სამუშაოების ანგარიში. ტექსტს ერთვის ძეგლის გეგმა.

14. დავრიშაშვილი ი. ქართული ხუროთმოძღვრება //გუშაგი.-1989.-N18.-გვ.65. -  სიონის მოკლე აღწერილობა.

15. დეკანოსიძე ლ. ბოლნისის სიონი //ჯვარი ვაზისა.-1989.-N2.-გვ.94-96. -  ტაძრის ხუროთმოძღვრების, მხატვრული გაფორმების დეტალებისა და საამშენებლო წარწერების განხილვა.

16. დოლიძე ვ. ბოლნისის სიონი.-თბ.,1961. -  ძეგლის ხუროთმოძღვრება, მხატვრული ფორმები და წარწერების მიმოხილვა.

17. ზაქარაია პ. ბოლნისები და წუღრუღაშენი.-თბ.,1953.-გვ.74. -  ბოლნისის სიონის დახასიათება.

18. ზედლმაირი ჰ. V-VI საუკუნეების ქართული ეკლესიები და PREMIER SUYLE ROMAN //ძეგლის მეგობარი.-1973.-N31-32.-გვ.78-79. -  ზედლმაირის ნაშრომის პირველი ნაწილის განხილვა, რომელიც ეხება ბოლნისის სიონის ხუროთმოძღვრულ სტილს.

19. კაკაბაძე ს. ბოლნისის ტაძრის წარწერების შესახებ //მნათობი.-1985.-N5.-გვ.145-154.  -  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში ს. კაკაბაძის მიერ წაკითხული მოხსენება.

20. ბოლნისის ტაძრის წარწერების ინტერპრეტაციის საკითხები //კეკელიძე კ. ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან.ტ.VI.-თბ.,1960.-გვ.418-420. -  ბოლნისის ტაძრის წარწერებთან დაკავშირებული ისტორიული გადმოცემებისა და მეცნიერეული თეორიების კრიტიკული მიმოხილვა.

21. ლომოური ნ. და სხვა. ბოლნისის სიონის საკითხისათვის //საქართველოს მეცნიერებათა აკდემიის მაცნე: ისტორიის ...სერია.-1984.-N3.-გვ.115-141. -  ძეგლის დათარიღების შესახებ გამოქვეყნებული ს. კაკაბაძისა და ბ. მჭედლიშვილის სტატიების კრიტიკული განხილვა.

22. ლომოური ნ. კვლავ ბოლნისის სიონის დათარიღების საკითხისათვის //საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე: ისტორიის...სერია.-1986.-N3.-გვ.156-167. -  პასუხი ბოლნისის სიონის დათარიღების შესახებ გამოქვეყნებული ა.ბოგვერაძის წერილზე "ძიებანი V საუკუნის საქართველოს ისტორიიდან".

23. ლორთქიფანიძე მ. ქართლი V საუკუნის მეორე ნახევარში.-თბ.,1979.-გვ.62-65. -  ძეგლის მშენებლობასა და წარაწერებთან დაკავშირებით სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოთქმულ მოსაზრებათა მიმოხილვა.

24. მალაღურაძე ჯ. საქართველოს ხუროთმოძღვრების ისტორიის მოკლე ცნობები.-თბ.,1989.-გვ.-26. -  მოკლე ცნობები ბოლნისის სამნავიანი ბაზილიკური ეკლესიის (478-493 წწ.) შესახებ.

25. მღებრიშვილი ძ. ბოლნისის სიონი //დროშა.-1985.-N9.-გვ.20. -  ცნობები ბოლნისის სიონის სამნავიანი ბაზილიკის ხუროთმოძღვრების, რელიეფური ჩუქურთმებისა და წარწერების შესახებ.

26. მარსაგიშვილი გ. ბოლნისის სიონი //მეცნიერება და ტექნიკა.-1981.-N10.-გვ.39-43. -  ძეგლთან დაკავშირებული სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა, ხუროთმოძღვრების, რელიეფებისა და წარწერების განხილვა.

27. მარსაგიშვილი გ. ბოლნისის სიონი.-თბ.,1984. -  ძეგლის ისტორია, ხუროთმოძღვრება, სკულპტურული და ორნამენტული სამკაულები, დამწერლობის უძველესი ნიმუშები.

28. მაჭავარიანი ე. ბოლნისის სიონის საამშენებლო წარწერა.-თბ.,1965. -  ტაძრის წარწერების შინაარსობლივი და სტრუქტურული ანალიზი.

29. მუსხელიშვილი ლ. ბოლნისი //ენიმკის მოამბე.III.-1938.-გვ.311-376. -  ტაძრის დათარიღების შესახებ.

30. მჭედლიშვილი ბ. ბოლნისის სიონის დათარიღებისათვის //საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე: ისტორიის...სერია.-1984.-N3.-გვ.100-114. -   ბოლნისის სიონის აგების თარიღის საკითხი ძველი ქართული საისტორიო წყაროებში.

31. პატარიძე რ. ბოლნისის ტაძრის საამშენებლო წარწერები //მნათობი.-1984.-N1.-გვ.140-159. -  ძეგლის წარწერების დათარიღება, სტილისტური ანალიზი.

32. საყვარელიძე თ. ბოლნისის სიონი.-თბ.,1983. ტექსტს ერთვის ილუსტრაციები. -  ტაძრის მხატვრულ-ხუროთმოძღვრული დახასიათება.

33. სილოგავა ვ. ბოლნისის უძველესი ქართული წარწერები.-თბ.,1994. -  წარწერების შესახებ არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა; შინაარსობრივ-ქრონოლოგიური კლასიფიკაცია, პალეოგრაფიული და ენობრივი ანალიზი. ტექსტს დართული აქვს მდიდარი საილუსტრაციო მასალა.

34. შანიძე ა. ბოლნისის წარწერები //ნობათი.-1975.-N1.-გვ.28-31. -  ტაძარზე შემორჩენილი სამი უძველესი წარწერის ანალიზი.

35. ბოლნისის სიონი //ჩუბინაშვილი გ. ქართული ხელოვნების ისტორია.ტ.I.-ტფ.,1936.-გვ.32-50. -  ბოლნისის სიონის ხუროთმოძღვრული ფორმები და მხატვრული მორთულობა - ვრცელი მიმოხილვა. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა (სურ.12-31).

36. ჩხენკელი თ. ბოლნური ჯვარი //ფრესკა.-1977.-N9.-გვ.22-23. -  ბოლნისის სიონის ჯვარი -განხილვა.

37. ბოლნისის სიონი //ციციშვილი ირ. ქართული არქიტექტურის ისტორია.-თბ.,1955.-გვ.39-40; 41-42. -  ძეგლის ხუროთმოძღვრული ფორმებისა და დეკორატიული მორთულობის ანალიზი. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა (ტაბ.IX, ნახ.1-10; ტაბ.X; სურ.1).

38. ბოლნისის სიონი //საქართველოს სასულიერო საგანძური.წიგნი.I.-თბ.,2005.-გვ.18-22. -  ტაძრის მდებარეობა, ხუროთმოძღვრული დახასიათება, წარწერების მოკლე აღწერილობა. მოხსენიებულნი არიან: ი.რევიშვილი, მ.მაჭუტაძე; იოვანე ბოლნელი. ტექსტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ერთვის ძეგლის ფოტოები.

39. ციციშვილი ირ. ქართული ხელოვნების ისტორია.-თბ.,1995.-გვ.53-54. -  ბოლნისის სიონის ხუროთმოძღვრება, შიდა სივრცე, ინტერიერის მორთულობა-განხილვა. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა.

40. ბოლნისის სიონი ; ქვაჯვრის ფრაგმენტი //ქართული წარწერების კორპუსი.I.:აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველო (V-X სს.).-თბ.,1980.-გვ.63-70; გვ.73-88; გვ.118; გვ.151-154. რეზ. რუს. ენაზე . -  ტაძრის მოკლე აღწერილობა, V და X საუკუნეების წარწერების ვრცელი აღწერილობა და პალეოგრაფიულ-ენობრივი განხილვა. მოხსენიებულია ლ.მუსხელიშვილ, გ.ჩუბინაშვილი. მოცემულია საილუსტრაციო მასალა (ტაბ.1-13; 98,99).

41. ბოლნისის სიონის დავით [ბოლნელი] ეპისკოპოსის წარწერა //ჯავახიშვილი ივ. ქართული დამწერლობათმცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია.-თბ.,1949.-გვ.163-166. -  ტაძრის წარწერების პალეოგრაფიულ-სტილისტური ანალიზი და მათი დათარიღების საკითხები.

42. ბოლნისის წარწერები //დანელია კ. სარჯველაძე ზ. ქართული პალეოგრაფია.-თბ.,1997.-გვ.7-20. -  ბოლნისის სიონის აგების თარიღის დადგენა. დავით ეპისკოპოსის,  აზარუხტის წარწერების სწორად წაკითხვისათვის.

43. გოგიაშვილი თ. ცნობარი ძეგლთა შესწავლისათვის. ბოლნისის სიონი //ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში.-1975.-N3.-გვ.54. - მოკლე ცნობები ტაძრის შესახებ.

44. ბოგვერაძე ა. ბოლნისის სიონის საამშენებლო წარწერის დათარიღებისათვის //საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები.VII.-თბ.,1999.-გვ.79-103. -  წარწერების პალეოგრაფიულ-სტრუქტურული ანალიზი.

45. მუსხელიშვილი ლ. ბოლნისი //ენიმკის მოამბე.III.-გვ.311-376. -  ტაძრის აღწერლობა, აგების თარიღი.

46. იმნაიშვილი დუმილით მეტყველი ძეგლი //ლიტერატურული საქართველო.-1963.-13 დეკემბერი. - ტაძარში შემონახული ხანმეტი ტექსტის შესახებ.

47. ბერძენიშვილი დ. "ხევი ბოლნისისა" //დმანისი.IV.-თბ.,2003.-გვ.203-205. - ბოლნისის სიონის ისტორია,ძეგლის შესახებ ისტორიულ წყაროებში არსებული ცნობები, ხუროთმოძღვრულ-მხატვრული ანალიზი, წარწერების მიმოხილვა.

48. ბარდაველიძე ნ. ...და ბოლნისის სიონი და... //გაზ. "სამშობლო".-1989.-მარტი.-N6.-გვ.1.

49. ბიწაძე დ. ბოლნისის სიონის ზარები //გაზ. "კომუნისტი".-1989.-25 მარტი.-გვ.4.

50. ბოლნისის სიონი //ჟ."მუზა".-1996.-N1.-გვ.8. -  ძეგლის მოკლე ისტორია.

51. გვინჩიძე გ. ბოლნისის სიონი 1500 წლისაა //გაზ. "ლიტერატურული საქართველო".-1997.-20-27 ივნ.-გვ.14.  -  ძეგლის აგების თარიღის დადგენა რესტავრაციის დროს აღმოჩენილი სამშენებლო წარწერის მიხედვით.

52. გოგოჭური ც. ბოლნისის სიონი "ავადაა"... //გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი".-1988.-26 ნოემბ.-გვ.2. -  ტაძრის მოვლა-პატრონობის თაობაზე.

53. იმნაიშვილი ი. ბოლნისის სიონი //გაზ. "თბილისის უნივერსიტეტი".-1963.-13 დეკემბერი.

54. იმნაიშვილი ი. დუმილით მეტყველი ძეგლი //გაზ. "გამარჯვების დროშა"(ბოლნისი).-1963.-19 დეკემბერი //გაზ. "ლიტერატურული საქართველო".-1963.-13 დეკ.-გვ.4.

55. მირზაშვილი თ. ბოლნისის სიონის აღმშენებლის სახელი და აგების დრო ჯერაც მედროვე ისტორიკოსთა ხელშია //გაზ. "დრონი".-1999.-23 თებ.-გვ.8.

56. მუშკუდიანი თ. ბოლნისის სიონი //გაზ. "განმარჯვების დროშა".-1966.-14 ივლისი.

57. მუშკუდიანი თ. ცხოველ არს ტაძარი ღვთისა და ერისა! //გაზ."ლიტერატურული საქართველო".-1989.-10 მარტი.-გვ.13.

58. ჯაში პ. ბოლნისის სიონი //გაზ. "სამშობლო".-1979.-იანვ.-გვ.5.