topmenu
მთავარი
ეპარქიები
ეკლესია-მონასტრები
ციხე-ქალაქები
უძველესი საქართველო
ექსპონატები
მითები და ლეგენდები
საქართველოს მეფეები
მემატიანე
ტრადიციები და სიმბოლიკა
ქართველები
ენა და დამწერლობა
პროზა და პოეზია
სიმღერები, საგალობლები
სიახლეები, აღმოჩენები
საინტერესო სტატიები
ბმულები, ბიბლიოგრაფია
ქართული იარაღი
რუკები და მარშრუტები
ბუნება
ფორუმი
ჩვენს შესახებ
რუკები

 

თარგიმის ეკლესია
There are no translations available.

<უკან დაბრუნება

მდ.ასის მარჯვენა ნაპირას მდებარეობდა მიტოვებული სოფელი თარგიმი, ხოლო თარგიმთან ახლოს ქრისტიანული ეკლესიის ნანგრევია, რომელიც სამეცნიერო ლიტერატურაში „თარგიმის ეკლესიის“ სახელწოდებითაა ცნობილი. ნაგებია ქვით კირის ხსნარზე (4,6X7,32 მ). საკურთხევლის სარკმლის ორსავე მხარეს თითო სწორკუთხა ნიშია. საკურთხევლის გარდა სარკმელი დასავლეთის კედელშიცაა. გასწვრივ კედლებზე პილასტრების ნარჩენია. შესასვლელი სამხრეთიდან აქვს. ეკლესია ორივე მხრიდან იყო შელესილი. გააჩნდა მინაშენი სამხრეთიდან. ეკლესიის ქვეშ აკლდამა იყო გამართული. თარგიმის ეკლესია ალბი-ერდთან ერთად არქიტექტურულ ფორმათა საერთო გადაწყვეტითა და ცალკეული დეტალებით ანალოგიებს პოულობს განვითარებული შუასაუკუნეების საქართველოს ქრისტიანულ საკულტო არქიტექტურაში. სხვა მეცნიერებთან ერთად (ლ.სემიონოვი, ი.შჩებლიკინი და სხვ.) ზემოთ აღწერილი ქრისტიანული ეკლესიები შუასაუკუნეთა ინგუშეთის თავდაპირველ საკულტო ნაგებობებს წარმოადგენდნენ. ისინი წინ უსწრებენ ნახევრადქრისტიანულ - ნახევრადწარმართულ სამლოცველოებს, რომლებიც ძირითადად გვიანი შუასაუკუნეების დასაწყისში წარმოიშობიან. მეცნიერთა აზრიტ თარგიმის ეკლესია, თხობა ერდი და ალბი-ერდი ერთი ეპოქის და საერთო კულტურული კერის ძეგლებია, რომლებიც სამი დიდი დასახლების თარგიმის, ეგიკალის და ხამხის მოსახლეობის სალოცავებს წარმოადგენდნენ. უდაოა რომ ასის ხეობა ქართული სახელმწიფოს გავლენით შექმნილ კულტურულ კერას წარმოადგენდა.

 

 

ბიბლიოგრაფია:

1. ანზორ ქალდანი - ქართული წარმომავლობის ქრისტიანული ძეგლები ინგუშეთში // ჟურნალი „ძეგლის მეგობარი“ №79; 1988 წ.

2. გივი ღამბაშიძე - შუასაუკუნეების საქართველოსა და ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხთა კულტურულ - ისტორიულ ურთიერთობათა საკითხისათვის

3. Кузнецов В.А. Христианство на Северном Кавказе до XV века. – Владикавказ: Ир, 2002. – 159 с. Стр. 112 – 119.

4. Мужухоев М.Б. Таргимский храм, Северный Кавказ в древности и в средние века, М., 1980, 177-183.

************************************************************************

Кузнецов В.А. Христианство на Северном Кавказе до XV века. – Владикавказ: Ир, 2002. – 159 с. Стр.112 – 119.

Таргимский храм. Находится в Ассинской котловине к северу от с. Таргим. Открыт и описан с приложением плана Л. П. Семеновым (68, с. 302-306). Здание небольшое (7,32×4,60 м), полуциркульная апсида вписана в толстую восточную стену и прорезана окном высотой более метра, другое окно находится в западной стене. Глубина апсиды 1,26 м. По сторонам окна апсиды имеются две ниши глубиной до 47 см – очевидно, для церковного инвентаря. В апсиде сохранилась облицовка, «в нижнем слое белая, снаружи желтоватая» – храм был в интерьере оштукатурен. Следов росписи не замечено. Единственный входной проем находится в западной части южной стены, что мы уже отмечали выше как характерную черту грузинских храмов. Близ входа продольные стены расчленены двумя выступающими пилястрами, несшими упавшую арку свода. С южной стороны к храму был пристроен придел шириной 1,90 м (по Л. П. Семенову, это ограда). Здание сильно разрушено, кровля обрушена, но Л. П. Семенов считает (и с ним можно согласиться), что она была двускатной и плитовой, как это можно видеть в старинных храмах и часовнях в районе Военно-Грузинской дороги.

Интересной и редкой особенностью Таргимского храма является подземный склеп «при храме». Остается неясным - находился ли склеп под зданием или рядом с его западной стеной? Разъяснение находим у М. Б. Мужухоева: склеп был под зданием (67, с. 120-121), следовательно, представлял погребальную крипту. Размеры камеры 4,30×2,34 м, высота 1,83 м, потолок сводчатый. Наружу вел вход шириной 84 см. В камере найдены перемешанные кости, обломки красноглиняной керамики с волнистым орнаментом.

Как «Алби-Ерды» Таргимский храм не имеет следов позднейших переделок и, вероятно, дошел до нас в своем первоначальном виде, но археологически он совершенно не изучен. Л. П. Семенов сближает его с храмами «Тхаба-Ерды» и «Алби-Ерды» и в целом с памятниками грузинской церковной архитектуры, с чем, безусловно, следует согласиться. Исследователь датирует Таргимский храм XII-XIII вв. без аргументации (68. с. 304). Думается, что Таргимский храм, как и «Алби-Ерды», может быть вписан в единый исторический контекст событий, относящихся к грузинской миссионерской активности в XI в. и отнесен к этому столетию. Для более широкой аргументации данных сейчас нет. М. Б. Мужухоев считает, что «Алби-Ерды» и Таргимский храм более поздние по сравнению с «Тхаба-Ерды» (67, с. 121, прим. 1). Но и это уточнение (вполне возможное) по существу не аргументировано.

Л. П. Семенов пришел к выводу, что «в Ассинской котловине имелся культурный очаг, находившийся под влиянием Грузии» (68, с. 305). Ассинская котловина с ее крупнейшими селениями Хамхи, Эгикал и Таргим считается колыбелью ингушского народа, где «ингуши сложились в самостоятельную народность» (69, с. 140; 70, с. 32). Плотность населения в котловине и ее выход через Джерахское ущелье к Военно-Грузинской дороге, видимо, обусловили повышенный интерес грузинской дипломатии и церкви к этому району Дзурдзукетии, и пропаганда христианства здесь первое время была успешной. М. Б. Мужухоев это время определяет как XII-ХIV вв. (59, с. 31), но в свете приведенных выше наших датировок данная хронология коррелируется как XI-XII вв., после чего (в первой половине XIII в.) христианство в Дзурдзукетии пошло на убыль, сохраняясь в этнографических реликтах. М. Б. Мужухоев прав, считая, что христианство в Чечено-Ингушетии не получило широкого территориального и длительного по времени распространения (59, с. 37).